Coffee Set

฿490.00 ฿339.00

Desk Organizer / Pencil Holder

    “สร้างบรรยากาศที่เรียบง่ายให้โต๊ะทำงาน”
พร้อมด้วยฟังก์การใช้งานที่หลากหลาย
ช่วยให้คุณเก็บของบนโต๊ะทำงานได้อย่างเป็นระเบียบ

“Make working space minimal”
with many form that flexible to customize
make your desk more tidy and beautiful.

Out of stock